Foto: Nina Bratland/Telemuseet
Telemuseets spesielle interesseområder ligger innenfor samtiden og den nære fortiden. Det typiske for medieteknologiene vi er opptatt av, er at de blir utviklet kontinuerlig, samtidig som de brukes. Kultur og teknologi preges gjensidig av dette, og vi vil finne ut hvordan.

Vi er nær kildene, det gir gode muligheter for å undersøke, men manglende distanse kan også gjøre det vanskelig å se hva som påvirker. Spørsmål melder seg derfor: Hvordan gjør vi det metodisk når studier av historie også er studier av samtid? Hvordan avgrenser vi begrepet samtid? Det finnes ikke entydige svar på dette, men det finnes et godt forum for diskusjon:

Samtidsnett
Det nasjonale nettverket for samtidsdokumentasjon og -forskning ved kulturhistoriske museer har gjennom 20 år vært nyttig for museer som søker faglig fellesskap utenfor de lange historiske linjene. Deltakerne presenterer og diskuterer egne prosjekter på samlinger, reiser på studieturer og gjennomfører felles prosjekter. Telemuseet deltar aktivt i Samtidsnett og bidrar til fagrådet v/konservator Nina Bratland.
Maihaugen er hovedansvarlig museum og koordinerer nettverket. Vil du og ditt museum delta? Ta kontakt med Svein Gynnild, tlf 61 28 89 31 eller send en melding til samtid@maihaugen.no

Planer for 2017
I begynnelsen av mars møttes fagrådet i Lillehammer for å se på status for nettverket og diskutere muligheter for et felles prosjekt i 2017.  Klippet fra referatet: Helt grunnleggende ønsker samtidsnett å utvikle en tydeligere strategi. I diskusjonen om hva som kan være samlende utgangspunkt for prosjekter i nettverket ble flere muligheter nevnt: Utprøving av grunnbegreper som samtid, dokumentasjon, samfunnsrolle, samarbeid og arbeidsdeling mellom museene når det gjelder innsamling, brukernes medvirkning ved innsamling, dokumentasjon og formidling. Vi kan også løfte fram erfaringer og kunnskap fra tidligere museumsprosjekter. Hva har vi oppnådd? Hva har vi lært?

Fagrådet foreslår en publikasjon som et neste fellesprosjekt. Med bakgrunn i diskusjonene var ett forslag å sette sammen en antologi om samtidsdokumentasjon de siste tjue årene, med ulike tilnærminger til begrepet. Et annet forslag var å lage en oversikt over pågående samtidsdokumentasjon ved museene.

Utgivelsens sjanger er ennå ikke bestemt. Om vi tar sikte på en populær eller vitenskapelig utgivelse avhenger av forventet lesekrets og hvor vi søker midler. Publiserer vi artikler i et eksisterende tidsskrift slipper vi mye redaksjonelt arbeid. Alternativt til en publikasjon er å gjennomføre et felles dokumentasjonsprosjekt, for eksempel med fotografering. «Mennesker og deres rom» ble forslått som tema. Rom kan være mye forskjellig – gate, kontor, barnerom, kjøkken, bil eller et gelender brukt ved skateboarding.

Norsk kulturråd har annonsert et møte om utlysning av prosjektmidler 4. desember. Samtidsnett vil være representert der. Det var enighet om å arrangere en samling på Maihaugen til høsten, i den forbindelse kan museene også møtes for å planlegge søknad.

Fagrådet vil møtes før sommeren for å planlegge høstsamlinga på Maihaugen. Vi vil også besøke et antall museer i løpet av våren, for å inkludere flere og oppnå mere aktivitet i Samtidsnett.

Foto: Nina Bratland/Telemuseet
Samtidsnett går mot nye mål
(fra underjordisk rom på Odderøya)


Etikk – tema i april 2016

Nettverket var sist samlet i Kristiansand, 14.-15.april 2016.
Under overskriften Museumsetikk når historien blir nær diskuterte vi
hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå ved innsamling, forskning og formidling om forhold i samtida. Hvordan jobber vi med aktuelle og følsomme temaer, som ansatte og som kulturinstitusjoner? Hvilke vurderinger gjør vi underveis i arbeidet?

Vertskap i Kristiansand var Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet
Gunhild Aaby og kolleger ved museet delte erfaringer fra ulike prosjekter og viste hvordan de har utarbeidet en etisk plattform for virksomheten. En av årets satsninger er et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet.

Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Omvisning i utstillinga «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940–1945».

Stiftelsen Arkivet er et nasjonalt forsknings- og formidlingssenter. Med utgangspunkt i annen verdenskrig, og arkivet som et autentisk åsted og minnested, løfter de fram diskusjoner om demokrati og menneskerettigheter. Direktør Audun Myhre og historiker Thomas Hagen orienterte om virksomheten og presenterte utstillinga «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940–1945».